menu

Obhajoba dizertačnej práce

MSc. Ashin Shaji

Oznámenie

dňa 10. 8. 2020 o 10:00 hod.

sa bude konať v zasadačke č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, a na ZOOM platforme FÚ SAV, obhajoba dizertačnej práce

MSc. Ashin Shaji

Názov dizertačnej práce: Study of thin film growth by in-situ X-ray scattering

Odbor: 4.1.4 Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Dr. Stefan Kowarik – University of Graz, Austria
  2. RNDr. Jozef Bednarčík, PhD – UPJŠ, Košice
  3. prof. Milan K. Sanyal – Saha Institute of Nuclear Physics, India

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.