menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Peter Nádaždy

Oznámenie

dňa 26. 8. 2020 o 13:00 hod.

sa bude konať v zasadačke č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Petra Nádaždyho

Názov dizertačnej práce: Výskum a vývoj RTG rozptylových metód v materiálovom výskume

Odbor: 4.1.4 Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Tomáš Roch – FMFI UK, Bratislava
  2. Mgr. Jiří Novák, Ph.D. – Masarykova univerzita, Brno
  3. prof. Ing. František Uherek, PhD. – Medzinárodné laserové centrum, Bratislava

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.