menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Riyas Subair

Oznámenie

dňa 26. 8. 2020 o 10:45 hod.

sa bude konať v zasadačke č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Riyas Subair

Názov dizertačnej práce: Photovoltaic perovskite structures doped with nanodots and their stability

Odbor: 4.1.4 Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. František Uherek, PhD. – Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
  2. Dr. Rer. Nat. Martin Hulman – ElÚ SAV, Bratislava
  3. prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD. – FEI STU, Bratislava

Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.