menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Libor Caha

Oznámenie

dňa 20. 8. 2020 o 14:00 hod.

sa bude konať v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Libora Cahu

Názov dizertačnej práce: Local Hamiltonians and their Ground States: Computation, Proofs & Entanglement

Odbor: 4.1.2 všeobecná fyzika a matematická fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. – FMFI UK, Bratislava
  2. Dr. Ramis Movassagh – IBM Yorktown Heights, USA
  3. Dr. Zoltán Zimborás – Wigner Research Centre for Physics, Budapešť, Maďarsko

Školiteľ: Mgr. Daniel Nagaj, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.