menu

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Anna Kálosi

Oznámenie

dňa 12. 8. 2020 o 14:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Ing. Anny Kálosi

Názov dizertačnej práce: Preparation and Research of Functionalized MoS2 based Nanoplatform for Biomedical Application

Odbor: 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Dr. Tibor Hianik, DrSc. – FMFI UK, Bratislava
  2. Mgr. Andrea Bábelová, PhD. – Biomedicínske centrum SAV

Školiteľ: RNDr. Eva Majková, DrSc.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.