menu

Physicist’s view on Riemann/Epstein zeta-functions

Ladislav Šamaj (OKFS, Fyzikálny ústav SAV)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Oznam o seminári