menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Katarína Čechová

Oznámenie

dňa 9. 10. 2019 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Kataríny Čechovej

Názov dizertačnej práce: Vlastnosti vody v nanopóroch skúmané pozitrónovou anihiláciou

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Karol Holý – FMFI UK, Bratislava
  2. doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD – PriF UK, Bratislava
  3. prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. – FEI STU, Bratislava

Školiteľ: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.

Riaditeľ FÚ SAV: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.