menu

Obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Dušan Kamas

Oznámenie

dňa 10. 10. 2019 o 14:30 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Mgr. Dušana Kamasa

Názov dizertačnej práce: Šupkové efekty v jadrových reakciách úplnej fúzie ťažkých iónov v oblasti zložených jadier s Z≥80 a N=126

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Vladimír Nečas, DrSc. – FEI STU, Bratislava
  2. doc. RNDr. Karol Holý – FMFI UK, Bratislava
  3. Ing. Štefan Gmuca, CSc. – FÚ SAV, Bratislava

Školiteľ: Ing. Ján Kliman, DrSc.

Riaditeľ FÚ SAV: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.