menu

Obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Jozef Leja

Oznámenie

dňa 05. 11. 2018 o 13:30 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Jozefa Leju

Názov dizertačnej práce: Relativistické modely exotických jadier

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. – FEI STU, Bratislava
  2. doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhDs – FMFI UK, Bratislava
  3. Ing. Ján Kliman, DrSc. – FÚ SAV, Bratislava

Školiteľ: Ing. Štefan Gmuca, CSc.

Riaditeľ FÚ SAV: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.