menu

Hodnotenie doktorandov

Ročné hodnotenie doktorandov.

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Dňa 4. 7. 2018 (od 9. hod.) sa na FÚ SAV uskutočí ročné hodnotenie doktorandov.

Každý doktorand vystúpi pred komisiou so svojou 10 min. prezentáciou, resp. 15 min. ak v tomto roku ukončuje štúdium obhajobou. Potom bude nasledovať 5 min. diskusia. Doktorandi môžu prezentovať svoje výsledky aj v anglickom jazyku, diskusia môže nasledovne prebiehať v slovenskom jazyku.

Prezentácie študentov majú obsahovať hlavné body:

  • hlavné výsledky dosiahnuté za ostatný rok štúdia (od ostatného hodnotenia)
  • stručné zhodnotenie štúdia, študijné výsledky
  • zoznam vedeckých výstupov, publikácie a prezentácie na konferenciách, workshopoch, školách
  • perspektívy ukončenia dizertačnej práce

Harmonogram vystúpení