menu

Zhromaždenie Akademickej obce

Voľba zástupcu FÚ SAV v Sneme SAV.

Pavilón QUTE, Auditórium – 2. poschodie, FÚ SAV

Program:

  1. Voľba zástupcu FÚ SAV v Sneme SAV.