menu

Nepružný rozptyl neutrónov na atómových jadrách

Martin Venhart (FÚ SAV, Bratislava)

Zasadacia miestnosť č. 295, FÚ SAV

Abstrakt:
Na seminári bude prezentovaná metodika nepružného rozptylu rýchlych neutrónov na atómových jadrách. Táto môže byť s veľkým úspechom využitá pri štúdiu jadrovej štruktúry stabilných izotopov. Jej unikátnosť spočíva v možnostiach merania dôb života vzbudených hladín na úrovni stoviek femtosekúnd a študovania rozpadov tzv. non-yrast stavov s nízkym prípadne nulovým spinom, ktoré sú ostatnými metódami pozorovateľné len veľmi ťažko.

Bude prezentovaný projekt nového laboratória zameraného na nepružný rozptyl neutrónov. Laboratórium bude pôsobiť v rámci detašovaného pracoviska FÚ SAV v Piešťanoch a bude vybavené urýchľovačom typu Tandetron® s terminálovým napätím maximálne 2 MV. Neutróny budú produkované jadrovou reakciou d+D pri použití plynového terča.

undefinedOznam o prednáške