menu

Vyhlásenie voľby členov vedeckej rady FU SAV, v. v. i.

Miesto a čas konania voľby: Auditórium QUTE / online, 3. november 2022, 10:30

Termín na podanie prihlášok pre kandidátov: 26. október 2022

:: download pdf ::

Správna rada Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. , so sídlom na adrese Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, týmto vyhlasuje voľbu na obsadenie 4 interných a 3 externých miest vo Vedeckej rady FÚ SAV, v. v. i. . 

Voľba sa uskutoční vo štvrtok 3. Novembra 2022 o 10:30 

hybridnou formou - prezenčne v priestoroch Auditória QUTE v Pavilóne QUTE a online pomocou ZOOM (link bude zaslaný všetkým oprávneným voličom minimálne deň pred konaním voľby).

Prihláška sa zasiela elektronicky na adresu secretary.fusavsavbask do 26.10.2022. Povinnou súčasťou prihlášky je curriculum vitae uchádzača (vrátane publikačnej činnosti) a sken podpísaného čestného prehlásenia (viď prílohu).

Uchádzač spĺňa nasledovné podmienky:

  • je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),

  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  • má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa; pri externých členoch vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

  • externý člen nie je zamestnancom verejnej výskumnej inštitúcie podľa zákona 243/2017 Z.z. 

Priebeh voľby: Voľba interných a externých členov prebehne osobitne. Uchádzač po predstavení absolvuje pohovor s členmi akademickej obce. Voľba prebieha po odprezentovaní všetkých uchádzačov a všeobecnej diskusii akademickej obce. 

30/09/2022, Bratislava

Mário Ziman

(predseda Správnej rady FÚ SAV, v. v. i. )