menu

Obhajoba dizertačnej práce

Ing. Matúš Sedlák

Oznámenie

dňa 10. 10. 2019 o 13:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. 295 Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Ing. Matúša Sedláka

Názov dizertačnej práce: Gamma-ray and conversion-electron spectroscopy

Odbor: 4.1.5 jadrová a subjadrová fyzika

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. prof. Ing. Vladimír Nečas, DrSc. – FEI STU, Bratislava
  2. dr. Magdalena Zelińska – CEA Saclay, Francúzsko
  3. dr. Jindřich Adam – SÚJV Dubna, Rusko

Školiteľ: Mgr. Martin Venhart, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.