menu

Rádiochemické metódy stanovenia významných rádionuklidov v environmentálnych vzorkách

Jana Strišovská (KJCh, PriF UK, Bratislava)

Seminárna miestnosť č. 295, FÚ SAV

undefinedOznam o seminári