menu

Obhajoba dizertačnej práce

Dr. Ing. Marco Enrico Biagia Pelletta

Oznámenie

dňa 16. 07. 2018 o 09:00 hod.

sa bude konať v miestnosti č. F2-167 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 845 48 Bratislava, obhajoba dizertačnej práce

Dr. Ing. Marca Enrica Biagia Pellettu

Názov dizertačnej práce: In-situ study of copper growth on 2D materials

Odbor: 4.1.4. Kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia

Oponentmi dizertačnej práce sú:

  1. doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. – Elektrotechnický ústav SAV Bratislava
  2. prof. Ing. Július Cirák, CSc. – FEI STU Bratislava
  3. prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – FMFI UK Bratislava

Školiteľ: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, PhD.

Riaditeľ FÚ SAV: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.

Dizertačná práca a autoreferát sú k nahliadnutiu na sekretariáte Fyzikálneho ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava.