menu

Zloženie Vedeckej rady FÚ SAV, v. v. i.

Funkčné obdobie: od 2022
Predseda: Mgr. Erik Bartoš, PhD.
Podpredsedkyňa: RNDr. Naďa Mrkývková, PhD.
Členovia: Ing. Irena Gejdoš Janotová, PhD.
  Mgr. Martin Venhart, PhD.
Externí členovia: Ing. Marián Deanko, PhD. (Vacuumschmelze, s. r. o.)
  Mgr. Martin Lištjak, PhD. (VÚJE)
  doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD. (UPJŠ)
Funkčné obdobie: 2018 – 2022
Predseda: Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Podpredseda: Mgr. Michal Sedlák, PhD.
Členovia: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  RNDr. Katarína Gmucová, CSc. (od 12/2020)
  RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
  doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
  RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Externí členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina DrSc. (FMFI UK)
  prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (ÚEF SAV)
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU)
Bývalí členovia: Mgr. Andrej Gendiar, PhD. (do 10/2019)
Funkčné obdobie: 2014 – 2018
Predseda: Mgr. Martin Veselský PhD.
Podpredseda: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Členovia: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.
  Ing. Ján Ivančo, PhD.
  Ing. Matej Jergel, DrSc.
  RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
  Mgr. Martin Venhart, PhD.
Externí členovia: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMFI UK)
  prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF STU)
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU)
Funkčné obdobie: 2010 – 2014
Predseda: doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Podpredseda: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
Členovia: RNDr. Katarína Gmucová, CSc.
  Ing. Ján Ivančo, PhD.
  Ing. Matej Jergel, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc. (od 11/2012)
  Mgr. Martin Veselský, PhD.
Externí členovia: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMFI UK)
  prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF STU)
  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (FMFI UK)
Bývalí členovia: RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc. (do I. 2011)
  Ing. Peter Švec, DrSc. (do III. 2011)
  Mgr. Erik Bartoš, PhD. (10/2011 – 02/2014)