menu

Doktorandské štúdium na FÚ SAV

Harmonogram štúdia

január/február podanie prihlášky na dizertačnú skúšku — „minimovka“
február zadávanie tém na nový školský rok
30. apríl podanie prihlášok na doktorandské štúdium na FÚ SAV
máj termín prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium
jún zasadnutie Komisie pre ročné hodnotenie doktorandov
celoročne semináre doktorandov
   

Študijné poriadky a organizácia štúdia

Aktuálne študijné poriadky, dokumenty a interné smernice fakúlt, ostatné administratívne náležitosti nájdete na stránkach

Na SAV pracuje platforma Mladí vedci SAV, ktorá poskytuje priestor pre diskusiu a komunikáciu týkajúcu sa otázok spoločného záujmu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov SAV.

Pre novoprijatých PhD študentov odporúčame prečítanie materiálu Príručka doktoranda na SAV, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky študentov.

Ako sa prihlásiť na doktorandské štúdium?

Uchádzač si najlepšie po konzultácii s budúcim školiteľom podáva prihlášku na doktorandské štúdium z ponuky tém dizertačných prác.

Vyplnenú prihlášku s prílohami zašle v listinnej forme na adresu FÚ SAV do konca apríla príslušného roka:

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava

Pre odbor „Fyzikálne inžinierstvo“ uchádzač postupuje podľa pokynov FEI STU. Cez ich AIS sa prihlási na vypísanú tému, kde vykliká elektronickú prihlášku, v kolónke zaradenie uvedie FÚ SAV. Potom prihlášku vytlačenú, podpísanú a s prílohami podá rovno na FEI STU a na FÚ SAV pošle kópiu.

Prílohy prihlášky na doktorandské štúdium:

  • stručný životopis, vrátane zoznamu doteraz opublikovaných odborných a vedeckých prác
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce
  • overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu; v prípade, že uchádzač ešte študuje, dodá ich dodatočne)

Výberové skúšky

O dátume, forme a potrebách výberovej skúšky budú uchádzači vopred informovaní písomne aj elektronicky na poskytnuté kontakty. Termín konania  býva stanovený na máj príslušného roka.

Forma výberovej skúšky je zvyčajne ústna pred komisiou pozostávajúcou zo zástupcov FÚ SAV a zástupcu príslušnej vysokej školy, na ktorej bude doktorand evidovaný. Po dohode je možné vykonať výberový pohovor aj cez Skype. Uchádzač v krátkej prezentácii (~ 15min.) informuje komisiu o predchádzajúcich dosiahnutých výsledkoch (záverečné práce, ŠVOČ, atď.), náplni a zámeru plánovaného štúdia. Potom odpovedá na otázky komisie.

O výsledkoch výberovej skúšky sú uchádzači informovaní taktiež písomnou formou.

Viac informácií k prebiehajúcim výberovým skúškam budú aktualizované na stránke Selection examination.