menu

Vedenie ústavu

Riaditeľ: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.
Vedecký tajomník: Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Medzinárodný poradný zbor

University Regensburg, Germany prof. Dr. Jaroslav Fabian
University of Leoben, Austria prof. Dr. Jürgen Eckert
Inst. of Nuclear Physics, Cracow, Poland prof. dr hab. Robert Kamiński

Vedecká rada

Funkčné obdobie: 2018 – 2022
Predseda: Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Podpredseda: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.
Členovia: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
  doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
  Mgr. Michal Sedlák, PhD.
  RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Externí členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina DrSc. (FMFI UK)
  prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (ÚEF SAV)
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU)

Zástupcovia ústavu

Členka Snemu SAV: RNDr. Katarína Gmucová, CSc. predsedníčka 1. komory
Člen Predsedníctva SAV: Mgr. Martin Venhart, PhD. 1. oddelenie vied

Kontaktné osoby na FÚ a SAV

  • M. Venhart (FÚ SAV): spolupráca SR s CERN, Ženeva, Švajčiarsko
  • S. Dubnička (FÚ SAV): spolupráca SR s SÚJV, Dubna, RF
  • E. Majková (FÚ SAV): národný delegát pre ERC granty
  • D. Janičkovič (FÚ SAV): národný kontaktný bod pre 7RP EU a HORIZONT 2020 v oblasti „Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie“
  • Š. Luby (FÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Bezpečnosť“
  • P. Lobotka (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Nanotechnológií“
  • J. Pitel (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Jadrový výskum (Euratom)“