menu

Informácie o FÚ SAV

 • Oficiálny názov subjektu:
  Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia, skrátene
  Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. alebo
  FÚ SAV, v. v. i.,
  zapísaná v Registri organizácií VaV
 • Identifikačné číslo organizácie:
  IČO: 00166 537
 • Daňové identifikačné číslo organizácie:
  DIČ: 2020830339 (nie sme platcami DPH)
  IČ DPH (VAT): SK2020830339 (§7 zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o DPH)
 • Miesto a spôsob ako získať príslušné informácie:
  • poštou: Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
  • telefonicky: +421 2 59410 501
  • emailom: secretary.fusav@savba.sk
  • odborné informácie: +421 2 59410 512
  Poskytovanie informácií sa riadi platným Sadzobníkom úhrad nákladov.