menu

Etická linka FÚ SAV

Etická linka Fyzikálneho ústavu SAV ako „whistleblowing” nástroj predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel na FÚ SAV

Postup podania a preverovania podnetu je definovaný Smernicou, ktorá upresňuje Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.

Etická linka nie je určená na nahlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare a pod. spadajúcich do kompetencie polície, hasičov a záchrannej služby), k riešeniu problémov v rámci bežného chodu organizácie a k vyrovnávaniu si osobných účtov medzi zamestnancami.

Podnet je možné podať anonymne alebo neanonymne v uzavretej obálke s označením „Etická linka“ alebo „whistleblowing“

  • poštou na adresu Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava,
  • osobne na sekretariáte FÚ SAV,
  • osobne zodpovednej osobe menovanej v zmysle § 11 ods. 2 Zákona a taktiež podľa čl. 2 Smernice,
  • vhodením obálky s označením „Etická linka“ alebo „whistleblowing“ do poštovej schránky umiestnenej na podateľni FÚ SAV.

Elektronickou poštou podnet možno zaslať na adresu secretary.fusav@savba.sk kedykoľvek 24 hodín denne.