menu

PhD disertation themes – how to start?

Institute of Physics offers several PhD positions every year in a few doctoral degree programs. Možné témy pre štúdium nájdete nižšie. Possible topics for Your study can be found below. As a first step, it is best to contact the potential supervisor who will provide you with the most qualified answers to the topic, tasks and position requirements.

Theoretical and mathematical physics

Show all themes
Hide all themes

To top

Physics of condensed matter and acoustics

Show all themes
Hide all themes
 • V. Boháč: Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  Phd thesis:  Vývoj jednosondových senzorov a metód na vyšetrovanie tepelných vlastností materiálov
 • V. Boháč: Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  Phd thesis:  Vyšetrovanie termofyzikálnych vlastností poréznych materiálov pri simultánnom transporte tepla a vlhkosti
 • B. Butvinová: Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: RNDr. Beata Butvinová, CSc.
  Phd thesis:  Vplyv špecifických vlastností povrchov kovových pások na ich magnetické vlastnosti
 • K. Gmucová: Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: RNDr. K. Gmucová, CSc.
  Phd thesis:  Transport náboja na rozhraní nanokompozitných vrstiev s elektrolytom
 • J. Ivančo: Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Ján Ivančo, DrSc.
  Phd thesis:  Nanoštruktúrované tuholátkové senzory plynných biomarkerov chorôb
 • M. Krajčí: Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  Phd thesis:  Počítačové modelovanie nanoštruktúr na povrchoch kovov
 • M. Krajčí: Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  Phd thesis:  Katalýza chemických reakcií na povrchoch kovov
 • Š. Lányi: Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Štefan Lányi, DrSc.
  Phd thesis:  Analýza dielektrických a polovodičových tenkých vrstiev na nanometrovej úrovni
 • M. Mihalkovič: Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: RNDr. Marek Mihalkovič, PhD.
  Phd thesis:  Vyhľadávanie a optimalizácia nových nízkoteplotných atómových štruktúr
 • V. Nádaždy: Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Phd thesis:  Modifikácia rozhraní v perovskitových slnečných článkoch pre zlepšenie ich funkcionality
 • V. Nádaždy: Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Phd thesis:  Štúdium elektrických, optických a štruktúrnych vlatností perovskitov a organických polymérov pre fotovoltiku
 • I. Štich: Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Phd thesis:  Počítačové modelovanie atomárneho silového mikroskopu
 • I. Štich: Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Phd thesis:  Spintronika a magnetické nanoštruktúry na graféne
 • I. Štich: Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
  Phd thesis:  Štúdium elektrónových a optických vlastností silne dopovaných nanokryštálov
 • P. Švec: Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Phd thesis:  Viacvrstvové a pseudoobjemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
 • P. Švec: Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Phd thesis:  Objemové kovové sklá pripravené rýchlym ochladením taveniny
 • P. Švec: Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co

  Study program:  Physics of condensed matter and acoustics
  Supervisor: Ing. Peter Švec, DrSc.
  Phd thesis:  Vznik nanoštruktúr a fyzikálne vlastnosti metastabilných systémov bohatých na Fe a Co

To top

Quantum electronics, optics and optical spectroscopy

Show all themes
Hide all themes
 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály so zaujímavými optickými vlastnosťami

  Study program:  Quantum electronics, optics and optical spectroscopy
  Supervisor: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Phd thesis:  Low-dimensional nanomaterials with interesting optical properties
  Annotation: 

  Goals: Research of plasmonic properties (in the NIR region) of  transition metal oxide nanomaterials

  The work is focused on the preparation and studies of low-dimensional transition metal oxide nanomaterials (2D nanoflakes, nanoparticles, quantum dots) exhibiting a strong surface plasmon resonance in NIR range. Being functionalized, such materials could be promising candidates for treatment of cancer cells by applying the photothermal effect. The key part of the work is the research of plasmonic properties of transition metal nanoobjects depending on the preparation methods, structure, size and their application in pilot photothermal effect experiments.

  The work will be performed at the Institute of Physics SAS. The Institute has at disposal all necessary technologies and diagnostics. The PhD. student will obtain universal skills with the latest experimental methods for the preparation and investigation of nanomaterials and will be actively engaged in an intense collaboration within the framework of several projects.

  References:
  1. X. Liu et al, Laser heating of metallic nanoparticles for photothermal ablation applications, AIP Advances 7, 025308 (2017); DOI: 10.1063/1.4977554
  2. G. Song et al, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 3915−3922, DOI: 10.1021/am4050184

 • P. Šiffalovič: Monitorovanie samo-usporiadanie nízko-dimenzionálnych nanomateriálov

  Study program:  Quantum electronics, optics and optical spectroscopy
  Supervisor: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Phd thesis:  Real-time tracking of self-assembly of low-dimensional nanomaterials
  Annotation: 

  Goals: Deeper understanding of interactions between 2D-materials on nanoscale

  References:
  1. Frank J Owens, The Physics of Low Dimensional Materials. (2017)

 • P. Šiffalovič: Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu

  Study program:  Quantum electronics, optics and optical spectroscopy
  Supervisor: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Phd thesis:  Study of Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  Annotation: 

  Goals: Research of organic and anorganic thin film growth on graphene and MoS2, X-ray scattering and difraction from thin films in real time.

  References:
  1. Renaud, G., Lazzari, R. & Leroy, F. Probing surface and interface morphology with Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering. Surface Science Reports64, 255-380, (2009).

To top

Nuclear and subnuclear physics

Show all themes
Hide all themes
 • E. Běták: Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
  Phd thesis:  Predrovnovážna emisia klastrov zo sférických a deformovaných jadier s uvážením spinových premenných
 • P. Filip: Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: Mgr. Peter Filip, PhD
  Phd thesis:  Kvantové oscilácie častíc v hadrónovej hmote
 • Š. Gmuca: Štruktúra kompaktných hviezd

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: Ing. Štefan Gmuca, CSc.
  Phd thesis:  Štruktúra kompaktných hviezd
 • O. Šauša: Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
  Phd thesis:  Pozitrónium v kryoprotektívach vhodných pre depozit živých buniek pri nízkych teplotách
 • O. Šauša: Mikroštruktúra a voľnoobjemové vlastnosti nových organických materiálov pripravených v podmienkach uväznenia v póroch nanometrových rozmerov skúmané pozitrónmi

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
  Phd thesis:  Mikroštruktúra a voľnoobjemové vlastnosti nových organických materiálov pripravených v podmienkach uväznenia v póroch nanometrových rozmerov skúmané pozitrónmi
 • M. Venhart: Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: Mgr. Martin Venhart, PhD
  Phd thesis:  Jadrová štruktúra stabilných izotopov študovaná metodikou nepružného rozptylu
 • M. Venhart: Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: Mgr. Martin Venhart, PhD
  Phd thesis:  Beta premena neutrónovo-deficitných izotopov ortuti
 • M. Venhart: In-beam spektroskopia neutróno-deficitných izotopov bizmutu

  Study program:  Nuclear and subnuclear physics
  Supervisor: Mgr. Martin Venhart, PhD
  Phd thesis:  In-beam spektroskopia neutróno-deficitných izotopov bizmutu

To top

Physical engineering

The topics for „Physical Engineering“ are devoted to 3 years long (4 years external) study, completed in the cooperation with FEI STU. That is why the themes are mostly identical to those for „Physics of Condensed Matter and Acoustics“ and „Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy“. We recommend viewing the topics above and to contact the supervisor.

Show all themes
Hide all themes
 • V. Nádaždy: Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku

  Study program:  Physical engineering
  Supervisor: Ing. Vojtech Nádaždy, CSc.
  Phd thesis:  Elektrické a štruktúrne vlatnosti perovskitov a organických polovodičov pre fotovoltiku
 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály pre aplikácie v biomedicíne

  Study program:  Physical engineering
  Supervisor: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Phd thesis:  Low-dimensional nanomaterials for applications in biomedicine
  Annotation: 

  Goals: Research of low-dimensional nanomaterials based of transitive metal oxides for photothermal effect applications in biomedicine

  The work is focused on the preparation and studies of low-dimensional transition metal oxide nanomaterials (2D nanoflakes, nanoparticles, quantum dots) exhibiting a strong surface plasmon resonance in NIR range. Being functionalized, such materials could be promising candidates for treatment of cancer cells by applying the photothermal effect. The essence of this method is a local increase of the temerature around the plasmonic nanoobject (around 42 °C) when it is irradiated by a laser beam of suitable wavelength. The starting material will be MoOx nanoflakes and nanodots developed and studied at the Institute at present.

  The importnat part of the work is the research of plasmonic properties of transition metal nanoobjects depending on the preparation methods, structure, size and their application in pilot photothermal effect experiments on standard cells. The design and realization of an experimental setup for photothermal effect studies in a model environment is planned as well.

  The work will be performed at the Institute of Physics SAS at the Department of multilayers and nanostructures. The Institute has at disposal all necessary technologies, diagnostics for research and development of transition metal oxide LD nanomaterials and the preliminary studies of the photothermal effect.

  The work addresses a highly topical issue in the research field of nanomaterials for biomedical applications. The PhD. student will obtain universal skills and experience with the latest experimental methods for the preparation and investigation of nanomaterials and will be actively engaged in an intense collaboration within the framework of several projects.

  References:
  1. X. Liu et al, Laser heating of metallic nanoparticles for photothermal ablation applications, AIP Advances 7, 025308 (2017); DOI: 10.1063/1.4977554
  2. G. Song et al, Hydrophilic Molybdenum Oxide Nanomaterials with Controlled Morphology and Strong Plasmonic Absorption for Photothermal Ablation of Cancer Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 3915−3922, DOI: 10.1021/am4050184

 • E. Majková: Nízkorozmerné nanomateriály pre konverziu a uskladňovanie energie

  Study program:  Physical engineering
  Supervisor: RNDr. Eva Majková, DrSc.
  Phd thesis:  Low-dimensional nanomaterials for energy conversion and storage
  Annotation: 

  Goals: Research and development of low-dimensional materials for applications in photovoltaic devices  and structures for batteries

  The low-dimensional (LD) nanomaterails such as nanoflakes, nanowires, nanoparticles, nanodots, quantum dots and/or hybride nanomaterials composed of them are  very attractive research area. The LD nanomaterials reveal novel and interesting properties and open new areas of their applications in various structures and devices. The work will be focused on the research of LD nanomaterials for application in the structures of perovskite-based solar cells and application in electrodes for the batteries based on Na+.

  Nanomaterials will be prepared mostly in the form of colloidal solution with a low-size despersion. To achieve the goals, new LD nanomaterials as well as those already developed at the Institute of Physics SAS will be applied. The properties of selected transition metal chalcogenides nanoflakes, nanoparticles of noble metals and transition metal oxides, nanodots and quanum dots will be studied A brand new field will be the research of hybride nanomaterials composed of several types of LD nanomaterials which are promising especially for electrodes of Na+ based batteries.

  The work willl be performed at the Institute of Physics SAS at the Department of multilayers and nanostructures. The Institute has at disposal all necessary technologies for research and development of LD nanomaterials and necessary diagnostics for their characterization and functionalization as well as in-operando studies of processes in photovoltaic structures and battery electrodes.

  The work addresses a highly topical issue in the research field of nanomaterials and materials for energy conversion and storage. The PhD. student will obtain universal skills and experience with the latest experimental methods for the preparation and investigation of nanomaterials and will be actively engaged in an intense foreign collaboration within the framework of several international projects.

  Further information:
  1. Wang, P. et al. Solvent-controlled growth of inorganic perovskite films in dry environment for efficient and stable solar cells. Nat. Commun. 9, 2225 (2018)
  2. Y. Chen et al. Large-area perovskite solar cells – a review of recent progress and issues 10.1016/B978-0-12-812915-9.00001-0
  3. Prasant Kumar Nayak et al., From Lithium-Ion to Sodium-Ion Batteries: Advantages, Challenges, and Surprises Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 2–21, DOI: 10.1002/anie.201703772

 • P. Šiffalovič: Monitorovanie samo-usporiadanie nízko-dimenzionálnych nanomateriálov

  Study program:  Quantum electronics, optics and optical spectroscopy
  Supervisor: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Phd thesis:  Real-time tracking of self-assembly of low-dimensional nanomaterials
  Annotation: 

  Goals: Deeper understanding of interactions between 2D-materials on nanoscale

  References:
  1. Frank J Owens, The Physics of Low Dimensional Materials. (2017)

 • P. Šiffalovič: Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu

  Study program:  Quantum electronics, optics and optical spectroscopy
  Supervisor: Dr. Peter Šiffalovič, PhD
  Phd thesis:  Study of Thin Film Growth by In-Situ X-ray Scattering
  Annotation: 

  Goals: Research of organic and anorganic thin film growth on graphene and MoS2, X-ray scattering and difraction from thin films in real time.

  References:
  1. Renaud, G., Lazzari, R. & Leroy, F. Probing surface and interface morphology with Grazing Incidence Small Angle X-Ray Scattering. Surface Science Reports64, 255-380, (2009).

To top

List of themes at Universities