menu

Vedenie ústavu

Riaditeľ: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
Zástupca riaditeľa: Ing. Peter Švec, DrSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Správna rada

Členovia: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
  Ing. Matej Jergel, DrSc.
  Ing. Peter Švec, DrSc.
  Mgr. Martin Venhart, PhD.
  doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.

Dozorná rada

Členovia: RNDr. Aleš Kučera, CSc. Astronomický ústav SAV, v. v. i.
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. ÚJFI FEI STU
  Ing. Romana Jurkiewiczová  

Vedecká rada

Funkčné obdobie: 2014 – 2018
Predseda: Mgr. Martin Veselský PhD.
Podpredseda: doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.
Členovia: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.
  Ing. Ján Ivančo, PhD.
  Ing. Matej Jergel, DrSc.
  RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
  Mgr. Martin Venhart, PhD.
Externí členovia: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (FMFI UK)
  prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (MTF STU)
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU)

Zástupcovia ústavu

Členka Snemu SAV: RNDr. Katarína Gmucová, CSc. predsedníčka 1. komory
Člen Predsedníctva SAV: Mgr. Martin Venhart, PhD. 1. oddelenie vied

Kontaktné osoby na FÚ a SAV

  • M. Veselský (FÚ SAV): spolupráca SR s CERN, Ženeva, Švajčiarsko
  • S. Dubnička (FÚ SAV): spolupráca SR s SÚJV, Dubna, RF
  • E. Majková (FÚ SAV): národný delegát pre ERC granty
  • D. Janičkovič (FÚ SAV): národný kontaktný bod pre 7RP EU a HORIZONT 2020 v oblasti „Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie“
  • Š. Luby (FÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Bezpečnosť“
  • P. Lobotka (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Nanotechnológií“
  • J. Pitel (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Jadrový výskum (Euratom)“