menu

Vedenie ústavu

Riaditeľ: RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc.
Zástupca riaditeľa: Ing. Peter Švec, DrSc.
Vedecký tajomník: Mgr. Erik Bartoš, PhD.

Vedecká rada

Funkčné obdobie: 2018 – 2022
Členovia: Ing. Vlastimil Boháč, CSc.
  Mgr. Andrej Gendiar, PhD.
  Ing. Štefan Gmuca, CSc.
  RNDr. Marián Krajčí, DrSc.
  RNDr. Igor Maťko, CSc.
  doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.
  Mgr. Michal Sedlák, PhD.
  RNDr. Ondrej Šauša, CSc.
Externí členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina DrSc. (FMFI UK)
  prof. Dr.h.c. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. (ÚEF SAV)
  prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. (FEI STU)

Zástupcovia ústavu

Členka Snemu SAV: RNDr. Katarína Gmucová, CSc. predsedníčka 1. komory
Člen Predsedníctva SAV: Mgr. Martin Venhart, PhD. 1. oddelenie vied

Kontaktné osoby na FÚ a SAV

  • M. Veselský (FÚ SAV): spolupráca SR s CERN, Ženeva, Švajčiarsko
  • S. Dubnička (FÚ SAV): spolupráca SR s SÚJV, Dubna, RF
  • E. Majková (FÚ SAV): národný delegát pre ERC granty
  • D. Janičkovič (FÚ SAV): národný kontaktný bod pre 7RP EU a HORIZONT 2020 v oblasti „Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie“
  • Š. Luby (FÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Bezpečnosť“
  • P. Lobotka (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Nanotechnológií“
  • J. Pitel (ElÚ SAV): národný delegát pre 7RP EU v oblasti „Jadrový výskum (Euratom)“